02 729 58 20 info@os-benedikt.si
Select Page

Katalog informacij javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu uredba) je Osnovna šola Benedikt na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Benedikt.

Katalog vsebuje osnovne podatke o šoli, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t. j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt
Odgovorna uradna oseba: Aljoša Bradač, mag. posl. ved
Datum prve objave kataloga: 28. 9. 2008
Datum zadnje spremembe: 1. 10. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.osbenedikt.splet.arnes.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Osnovna šola Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt
 • Vrtec Benedikt, Šolska ulica 4, 2234 Benedikt

Organigram pravne osebe: V pripravi.

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb) pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Aljoša Bradač, mag. posl. ved, aljosa.bradac@os-benedikt.si, tel.: 02 729 58 22

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca

Državni predpisi:

Predpisi EU: Register predpisov EU

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt
 • Učbeniški sklad

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov za šolsko leto
 • Šolski koledar
 • Učbeniški sklad

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta na šolski strani www.osbenedikt.splet.arnes.si ob vsakem času. Informacije so v pisni obliki dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • Publikacija šole
 • Šolski koledar za šolsko leto
 • Letni delovni načrt

Dostopnost